Veelgestelde vragen over het onderhandelaarsakkoord cao voortgezet onderwijs 2016-2017

Onderhandelaars van de Algemene Onderwijsbond en de overige sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao. 

Wat moet u weten over het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voortgezet onderwijs? Hieronder staan de veelgestelde vragen. 

Wanneer gaat de cao in?
De cao voortgezet onderwijs gaat in op 1 juli 2016 en loopt tot 1 oktober 2017. De vorige cao liep van 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2015. De onderhandelingen over een nieuwe cao hebben lang geduurd omdat er zowel over de loonparagraaf als over de werkloosheidsregeling geen overeenstemming kon worden bereikt. Gedurende de onderhandelingen is in juli 2015 een 'bovensectoraal' akkoord gesloten met daarin afspraken over salarisverhogingen voor overheids- en onderwijspersoneel. Die afspraken zijn nu volledig in de cao verwerkt. Daarna moesten nog afspraken worden gemaakt over de werkloosheidsregeling.
 
LOON

Wat is de loonsverhoging?
De lonen worden in 2015 en 2016 structureel met 5.05 procent verhoogd. In 2015 gaat het over 2.05 procent en in 2016 over 3 procent. In 2015 is een eenmalige uitkering verstrekt van 500 euro. In april 2017 wordt opnieuw een eenmalige uitkering verstrekt van 500 euro.
 
Wanneer en hoe wordt de loonsverhoging uitbetaald?
De loonsverhogingen over 2015 en de eenmalige uitkering zijn in november of december 2015 al uitbetaald. Er was toen nog geen cao, maar de werkgevers hebben deze verhogingen wel uitbetaald. Vanaf juli 2016 zie je de effecten van de verhoging over 2016. In die maand worden de salaristabellen aangepast. Daarnaast krijg je die maand ook het bedrag dat je zou hebben gehad als de salarissen al vanaf 1 januari 2016 zouden zijn aangepast. (Een eenmalige uitkering die gelijk is aan het bedrag dat van 1 januari t/m 30 juni 2016 zou zijn uitbetaald ware de 3 procent structureel vanaf 1 januari verwerkt). Deze verhogingen werken door in de vakantie- en eindejaarsuitkering en zijn pensioengevend.

De eenmalige uitkering van 500 euro wordt in april 2017 uitbetaald en is niet pensioengevend.
 
ONTSLAG EN SOCIALE ZEKERHEID
 
Wat is de reden voor de gemaakte afspraken?
Vorig jaar is de Wet werk en zekerheid (Wwz) ingevoerd. Die wet heeft tot gevolg dat de WW (de Werkloosheidswet; die geldt voor zowel werknemers in de markt als overheid en onderwijs) is gewijzigd. De maximale duur van de uitkering is gewijzigd van maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden. Daarnaast bouw je als werknemer ook minder snel rechten op een uitkering op. Omdat de WW de basis is voor de werkloosheidsregeling in het voortgezet onderwijs (de WOVO) moest de WOVO worden aangepast. Daarnaast werd door de Wwz ook de transitievergoeding in het bijzonder onderwijs van toepassing. De transitievergoeding is een wettelijk vastgelegd recht op een geldbedrag op basis van het aantal dienstjaren dat iemand bij een werkgever heeft gewerkt. Tot slot was het voor de AOb van groot belang dat nog meer dan nu het geval is, aandacht wordt besteed aan het voorkomen van werkloosheid.
 
Hoe zit de werkloosheidsregeling in het voortgezet onderwijs in elkaar?
De basis voor de regeling (WOVO) is de Werkloosheidswet. De WOVO regelt vervolgens twee soorten uitkeringen: een aanvullende en een aansluitende uitkering. Een aanvullende uitkering betreft – het woord zegt het al- een aanvulling op de WW-uitkering. Een aansluitende uitkering wordt –mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet- toegekend als de WW-uitkering is afgelopen. De voorwaarden hebben te maken met de leeftijd bij het ontstaan van werkloosheid en met het aantal dienstjaren in het onderwijs.
 
Wat is afgesproken over de werkloosheidsregelingen?
Allereerst is afgesproken dat de verslechtering van de WW voor zowel het bijzonder als het openbaar onderwijs wordt 'gerepareerd'. Dat betekent dat de maximale duur en opbouw van de WW in het voortgezet onderwijs ongewijzigd blijft. Daarnaast is afgesproken dat de WOVO voor het openbaar onderwijs grotendeels ongewijzigd blijft. Voor het bijzonder onderwijs geldt de transitievergoeding. In verband daarmee is de systematiek van de regeling aangepast. Dit leidt tot een versobering van de aansluitende uitkering voor het bijzonder onderwijs.
 
Wat is een transitievergoeding?
De transitievergoeding geldt in het bijzonder onderwijs bij ontslag op initiatief van de werkgever. Wanneer een werknemer 2 jaar of langer in dienst is geweest (dat kan ook een tijdelijk contract zijn) moet de vergoeding worden betaald. De transitievergoeding is bedoeld om de overstap naar ander werk makkelijker te maken, bijvoorbeeld voor scholing. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald op basis van twee onderdelen: het maandsalaris en het aantal dienstjaren bij de werkgever. De vergoeding is maximaal 76 duizend euro of, als dit hoger is, één bruto jaarsalaris. Wilt u een indruk krijgen van de hoogte van de vergoeding? Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte daarvoor een rekentool. 
 
Wat betekenen de nieuwe afspraken concreet voor het openbaar onderwijs?
In het openbaar onderwijs wordt geen transitievergoeding betaald.

De WOVO voor het openbaar onderwijs wordt op twee punten gewijzigd. Allereerst wordt de hoogte van de aanvullende uitkering aangepast. In de nieuwe regeling krijgt een werknemer de eerste zes maanden een aanvulling tot 75 procent van het laatstverdiende loon, daarna ontstaat een recht van maximaal 18 maanden op een aanvulling van 70 procent van het laatstverdiende loon. Heeft een werknemer nog langer recht op een (door dit akkoord 'gerepareerde') WW-uitkering, dan blijft recht op een aanvulling tot 70 procent van het laatstverdiende loon bestaan, zij het dat de aanvulling dan beperkt is tot 70 procent van het maximum van schaal 12/LD.
 
De tweede wijziging heeft te maken met de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. Een aansluitende WOVO-uitkering wordt nu betaald tot 65 jaar. Door de verhoging van de AOW-leeftijd ontstaat dan een gat: er is nog geen recht op een AOW-uitkering en de WOVO-uitkering houdt op. De regeling van de aansluitende uitkering wordt hieraan aangepast.
 
Wat betekenen de nieuwe afspraken concreet voor het bijzonder onderwijs?
In het bijzonder onderwijs wordt de wettelijke transitievergoeding uitbetaald (zie voor meer uitleg hieronder).
De WOVO wordt voor het bijzonder onderwijs aangepast. Voor de aanvullende uitkering gelden in de nieuwe regeling dezelfde percentages als in het openbaar onderwijs.

Voor de aansluitende uitkering wordt de opbouw van de uitkering niet meer afhankelijk van de leeftijd. Per jaar diensttijd wordt een maand aansluitende uitkering opgebouwd. Een werknemer komt voor deze uitkering in aanmerking als hij 5 jaar in het onderwijs heeft gewerkt.
  • De duur van de aansluitende uitkering wordt beperkt tot 34 maanden.
  • De hoogte van de uitkering bedraagt 70 procent van het laatstverdiende loon met een maximum van Lc/schaal 11
  • In totaal kan een werknemer maximaal 38 maanden (de maximale WW-duur) krijgen (met een aanvulling) en daarna 34 maanden aansluitende uitkering. In totaal dus 72 maanden.
  • Voor werknemers die werkloos worden in de periode vanaf 10 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd en meer dan 15 jaar in het onderwijs hebben gewerkt, geldt een extra aansluitende uitkering. Die kan gebruikt worden om de periode tot AOW te overbruggen als de maximale WW-duur en aanvullende uitkering is verstreken. De hoogte bedraagt 70 procent van het laatstverdiende loon, maar is nooit hoger dan een bedrag gelijk aan 130 procent van het Wettelijk Minimumloon.
Ik heb al een WOVO-uitkering, wat betekenen deze afspraken voor mij?
De rechten die je nu hebt, worden niet aangetast.
 
Ik zal waarschijnlijk binnenkort ontslag krijgen. Welke regeling is van toepassing?
Als je op of na 1 juli 2016 wordt ontslagen, geldt de nieuwe regeling. Wel kun je, als je in het bijzonder onderwijs werkt, gebruikmaken van de overgangsregeling. Je kunt dan de keuze maken om gebruik te blijven maken van de (door dit akkoord aangepaste) regeling voor het openbaar onderwijs. In dat geval krijg je geen transitievergoeding.
 
Hoe lang duurt de overgangsregeling?
Tot 1 juli 2021 kan je bij een eventueel ontslag kiezen tussen de nieuwe regeling of de aangepaste WOVO-regeling voor het openbaar onderwijs.
 
Wordt er ook pensioen opgebouwd tijdens de werkloosheidsuitkering?
Tijdens de gehele uitkeringsduur bouw je nog 37 ½ procent per jaar ABP pensioen op. Hierin verandert niets, ook gedurende de oude WOVO werd nog voor dit percentage pensioen opgebouwd.
 
Wat is er afgesproken over het persoonlijk budget?
Het persoonlijk budget van 50 uur kon tot nu toe gedurende vier jaar worden gespaard. Niet opgenomen uren vervielen in het vijfde jaar. De termijn van vier jaar wordt losgelaten. Dat betekent dat langer kan worden gespaard.
 
Wat zijn de consequenties van langer sparen?
Wordt langer dan vier jaar gespaard, dan wordt de waarde van een gespaard uur vastgelegd op het dan geldende uurloon. Neemt een werknemer dit uur een aantal jaren later op, dan wordt de waarde van het gespaarde uur 'omgerekend' naar het dan geldende uurloon.
 
Wat betekent dit voor mijn saldo aan verlof?
Een rekenvoorbeeld: als je vier jaar hebt gespaard en in het 4e jaar verdien je 25 euro per uur, dan heb je 200 uur en een 'spaarpotje' van 5000 euro. Als je na bijvoorbeeld 8 jaar je totale verlof wil gaan opnemen en je op dat moment 30 euro per uur verdient, moet je het eerder opgebouwde spaarpotje van 5000 euro delen door het huidige uurloon van 30 euro. Je saldo is dan geen 200 uur maar 167 uur. Daar komt dan nog de 200 uur bij van de laatste vier jaar. Totaal 367 uur!
 
TIJDELIJKE CONTRACTEN
 
Zijn er afspraken gemaakt over de tijdelijke (flexibele) benoemingen?
Ja en nee. De Wwz is van toepassing en de ketenbepaling (maximaal 3 contracten in 2 jaar) is onverkort van toepassing. Een uitzondering geldt voor de onbevoegde leraar. Hiervoor geldt nog de tekst van de oude cao-vo. (2 jaar en eventueel nog 2 x 1 jaar). Wel is de afspraak met de werkgeversorganisatie VO-raad gemaakt, dat de komende periode werk wordt gemaakt van het invoeren van een duaal traject van werken en leren.
 
Wat gebeurt er met benoeming in vacatures?
Een benoeming in een vacature wordt na 1 jaar (bij goed functioneren) en voortzetting omgezet in een vaste benoeming.

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren